Logo
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Mgr.Kristina Schlanger Gátiová-BAZAR MIX, so sídlom Hlavná 776/113,07701 Kráľovský Chlmec, IČO 47 764 864, DIČ 1046474858 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.holyland.sk (ďalej len "systém").

1.2. VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.holyland.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3. Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

1.4. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.5. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 

2. Objednávka

 

2.1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Mgr.Kristina Schlanger Gátiová-BAZAR MIX.

2.4. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.  

 

3. Storno objednávky

 

3.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku.

3.2. Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.) * v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky * tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní.

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

 

4.1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon") podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

4.2. Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky: 

* kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. * ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok: o tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou) o tovar nesmie byť použitý o tovar musí byť nepoškodený o tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne) o zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované. Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

4.3. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. 

4.4. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

4.5. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

 

5. Cenové podmienky

 

5.1. Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%

5.2. Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6

5.3. Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR 

 

6. Poštovné a balné

 

6.1. Cena poštovného je uvedená vrátane DPH 

6.2. Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.

6.3. Pri prevode na účet sa účtuje poštovné v hodnote 2,50 €, pri dobierke + 1 €

6.4. Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

7. Poštovné a balné

 

7.1. Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie: SK0409000000005055456892 v prípade platby prevodom.

7.2. Hotovostne v obchode na základe faktúry alebo vystaveného príjmového peňažného dokladu

7.3. Na pošte alebo kuriérovi v prípade dobierky.

7.4. Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

 

8. Dodacie podmienky

 

8.1. Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, najneskôr do 3 pracovných dní od zaplatenia bankovým prevodom. Pri tovare, ktorý nie je skladom, bude kupujúci upovedomený e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty tovaru, pričom bude mať kupujúci možnosť objednávku stornovať, prípadne objednávku zmeniť.

8.2. Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

8.3. Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.  V individuálnych prípadoch kuriérskou službou.

8.4. Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle spoločnosti: Minnie Mix, Hlavná 791/19, 07701 Kráľovský Chlmec po vzájomnej dohode.

8.5. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. 

 

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

 

9.1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u: Mgr.Kristina Schlanger Gátiová-BAZAR MIX a www.holyland.sk a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

9.2. Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Mgr.Kristina Schlanger Gátiová-BAZAR MIX a www.holyland.sk je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. 

9.3. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť) * či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu.

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese: Mgr.Kristína Schlanger Gátiová-BAZAR MIX

Hlavná 776/113, 07701 Kráľovský Chlmec

 

10. Ochrana osobných dát

10.1. Spoločnosť Mgr.Kristína Schlanger Gátiová-BAZAR MIX sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

 

10.2. Objednávkou súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov pre potrebu realizácie objednávky a s lehotou uchovávania osobných údajov v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z.z - Zákon o ochrane osobných údajov a jeho novelizácie č.90/2005 Z.z. Týmto sa zaväzujeme, že zverené osobné údaje nebudeme bez súhlasu majiteľa týchto údajov poskytovať tretej osobe a nepoužijeme ich ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu. Súčasne sa zaväzujeme k tomu, že na požiadanie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymažeme zo svojej databázy. Osobné údaje budú poskytnuté iba prepravcovi.